Informace o zpracování osobních údajů a používání cookies

v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce

http://www.filofax.cz/

 

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 také nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů zákazníků se v internetovém obchodu provozovaném na webové stránce http://www.filofax.cz/ uskutečňuje dvěma způsoby:

1.   Osobní údaje shromažďované na základě zákona i bez souhlasu zákazníka

Společnost Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231324, jakožto prodávající, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, pokud si jej zákazník zřídí, zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (je-li zákazníkem sděleno). Zákazníkem uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku, může být společností Václav Čížek s.r.o. využita k zasílání obchodních sdělení společnosti Václav Čížek s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Správcem těchto osobních údajů je společnost Václav Čížek s.r.o. Takto získané osobní údaje nejsou využívány jiným komerčním způsobem, pokud k tomu zákazník nedá výslovný souhlas podle bodu 2 níže).

Zákazník je povinen své osobní údaje dle tohoto bodu (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Václav Čížek s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). Pro účely vedení uživatelského účtu budou vedeny po dobu existence tohoto uživatelského účtu. V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení).

Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy je povinné a jejich neposkytnutí brání uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu je povinné a jejich neposkytnutí brání zřízení uživatelského účtu. Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely může zákazník kdykoli odvolat, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace společnosti Václav Čížek s.r.o. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení (newsletteru), zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu store@filofax.cz nebo zasláním dopisu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na adresu sídla společnosti Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika.

Osobní údaje získané podle tohoto bodu budou dále na základě pověření společnosti Václav Čížek s.r.o. zpracovávány společností FLB GROUP LTD., se sídlem Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie, reg. č. SC007315, daňové reg. č. GB235 5393 57, jakožto zpracovatelem těchto osobních údajů, a to za účelem zajištění programového vybavení včetně úložiště dat v rozsahu poskytnutém zákazníkem společnosti Václav Čížek s.r.o.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem na adrese sídla společnosti Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, a dále na adrese sídla společnosti FLB GROUP LTD., Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie.

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nutné, poskytuje společnost Václav Čížek s.r.o. údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem provedení platby za zboží a dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek. Tito partneři nejsou oprávněni předávat údaje zákazníka třetím osobám.

 

2.   Osobní údaje shromažďované nad rámec zákona na základě souhlasu zákazníka

Označením políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ před odesláním objednávky zboží a/nebo přihlášením se k odběru newsletteru zákazník souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (bylo-li zákazníkem sděleno) společností FLB GROUP LTD., se sídlem Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie, reg. č. SC007315, daňové reg. č. GB235 5393 57. Účelem zpracování osobních údajů je tvorba databáze zákazníků a marketingové účely společnosti FLB GROUP LTD., zejména nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky (zasílání newsletterů).

Správcem osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu zákazníka je společnost FLB GROUP LTD., se sídlem Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie, reg. č. SC007315, daňové reg. č. GB235 5393 57.

Osobní údaje poskytované podle tohoto bodu budou dále v plném rozsahu předávány společnosti Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 034 40 478, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231324, jakožto zpracovateli těchto osobních údajů. Společnost Václav Čížek s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě pověření společnosti FLB GROUP LTD. za účelem nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky (zasílání newsletterů).

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákazníka budou zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákazníka budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem na adrese sídla společnosti FLB GROUP LTD., Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie, a dále na adrese sídla společnosti Václav Čížek s.r.o., Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli odvolat, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení (newsletteru), zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu store@filofax.cz osobních údajů na adresu sídla společnosti FLB GROUP LTD., Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie.

 

Další práva zákazníků ve vztahu k osobním údajům

V případě, že se zákazník domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zákazník má právo požádat správce nebo zpracovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce i zpracovatel jsou povinni tuto informaci předat. Správce nebo zpracovatel mají právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená právními předpisy.

Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného zákazníka týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

   i)      osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

   ii)    zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

   iii)  zákazník vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

   iv)  osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

   v)    osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti správce;

   vi)  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (zasílání obchodních sdělení dle bodu 1 výše).

Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

   i)      zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

   ii)    zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

   iii)  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

   iv)  zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování se provádí automatizovaně.

Zákazník má právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce, zpracovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (včetně práva podat stížnost proti správci nebo zpracovateli).

 

Kontaktní údaje:

Václav Čížek s.r.o.

Adresa:Do Čertous 2620/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, Česká republika

E-mail:     store@filofax.cz

Tel.:          +420 255 734 111

FLB GROUP LTD.

Adresa:    Thornybank Industrial Estate, Dalkeith EH22 2NE, Velká Británie

E-mail:     store@filofax.cz

 

Používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony zákazníka a nastavení, které na nich provedl, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

V internetovém obchodu provozovaném na webové stránce http://www.filofax.cz/ jsou používány následující cookies:

-         Krátkodobé cookies, které pomáhají základním funkcím internetového obchodu a platí po dobu návštěvy zákazníka a několik minut po opuštění stránek e-shopu.

-         Dlouhodobé cookies, které platí několik dní až měsíců a usnadňují nastavení internetového obchodu, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky internetového obchodu v reklamních plochách jiných stránek.

-         Funkční cookies, bez kterých nebude internetový obchod správně fungovat (může mizet obsah košíku, nebude možné zůstat přihlášen atd.).

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle pokynů v nich uvedených. Vypnutím cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

 

Seznam cookies, které sbíráme

V tabulce naleznete seznam cookies, které sbíráme a jaké informace tyto cookies uchovávají.

název COOKIE popis COOKIE
CART Souvisí s vašim košíkem.
CATEGORY_INFO Ukládá informace o kategorii na stránce, což umožňuje rychlejší zobrazení stránek.
COMPARE Položky, které máte v seznamu pro porovnání.
CURRENCY Vaše preferovaná měna.
CUSTOMER Šifrovaná verze vašeho zákaznického ID.
CUSTOMER_AUTH Identifiakce zda jste přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verze vašeho zařazení do zákaznické skupiny.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Uchovává informaci o zákaznickém segmentu.
EXTERNAL_NO_CACHE Značka, která ukazuje, zda je povoleno nebo zakázáno ukládání do mezipaměti.
FRONTEND Slouží k identifikaci prohlížeče a data relace na serveru.
GUEST-VIEW Umožňuje upravovat zákazníkům jejich objednávku i v případě, že byla provedena bez registrace.
LAST_CATEGORY Poslední kategorie, kterou jste navštívili.
LAST_PRODUCT Poslední produkt, který jste si prohlíželi.
NEWMESSAGE Označuje, zda byla přijata nová zpráva.
NO_CACHE Označuje, zda je možné používat cache (mezipaměť).
PERSISTENT_SHOPPING_CART Odkaz na informaci o vašem košíku a historii prohlížení produktů, pokud jste stránku požádali.
POLL ID všech anket, ve kterých jste nedávno hlasovali.
POLLN Informace o naketách, ve kterých jste hlasovali.
RECENTLYCOMPARED Položky, které jste nedávno porovnávali.
STF Informace o produktech, které jste doporučili přátelům prostřednictvím emailu.
STORE Zobrazení obchodu a jazyka, který jste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označuje, zda má zákazník povolené používání cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkt, který jste si právě prohlíželi.
WISHLIST Šifrovaný seznam produktů, které jste si přidali do Seznamu přání.
WISHLIST_CNT Počet položek ve vašem Seznamu přání.
-->